Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.7.12
0
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. júna 2012, bolo poslancami schválené prijatie úveru vo výške 1,3 mil. eur na obnovu základnej školy Tbiliská a materskej školy Plickova.
Uvedené rozhodnutie, ktoré považujeme za jedno z najdôležitejších rozhodnutí, aké miestne zastupiteľstvo v tomto volebnom období prijalo, vyvolalo veľa emócií, pozitívnych, ako aj negatívnych.

Zámer prijať úver bol po prvýkrát predstavený pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2012, pričom o tom, že sa úver reálne pripravuje, sa poslanci dozvedeli po skončení zasadnutia miestneho zastupiteľstva 15. mája 2012. Ako už písal Michal Drotován, bezprostredne po získaní tejto informácie sme vyvinuli snahu o zvolanie verejného zhromaždenia občanov, predovšetkým kvôli tomu, aby sa zámer prijať úver občanom predstavil a aby mali možnosť sa k tomu obyvatelia Rače vyjadriť. Žiaľ, návrh na zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva a zvolanie zhromaždenia občanov nenašiel podporu. Nepodarilo sa nám nájsť ani 5 podpisov na zvolanie miestneho zastupiteľstva, nieto ešte ďalšie minimálne tri hlasy potrebné na samotné zvolanie zhromaždenia občanov. Už táto skutočnosť napovedá, že poslanci boli naklonení k prijatiu úveru, avšak zásadne odmietame dohady, že boli vo veci nejako špeciálne zaangažovaní skrytými záujmami. Otvorenosť voči úveru bola spôsobená najmä tým, že poslanci si uvedomovali zlý stav uvedených školských zariadení, ako aj skutočnosť, že z vlastných zdrojov Rače by nebolo možné opraviť školy v primeranom rozsahu.

Keď sme videli, že zvolanie zhromaždenia občanov nie je reálne, podarilo sa nám presadiť aspoň kompromis: diskusiu o poskytnutí úveru sme sa rozhodli otvoriť na poslaneckých dňoch 4. mája 2012, ktoré sa konali na Žarnovickej. Ak niekto tvrdí, že sme občanom zámer prijať úver predstavili príliš neskoro, treba poznamenať, že nebyť tejto iniciatívy, občania by sa o úvere dozvedeli až pri zverejnení programu a materiálov na zastupiteľstvo, t.j. asi 5 dní pred jeho konaním.

Na uvedenom stretnutí s občanmi prebiehala diskusia, z ktorej som si odniesol nasledovné postrehy: väčšina ľudí nie je proti úveru, ale nebolo možné prehliadnuť obavy najmä z výšky úveru (navrhovaná výška bola stanovená na základe kvalifikovaného odhadu miestneho úradu) a spôsobu jeho splácania.

Je potrebné poznamenať, že v deň konania tohto stretnutia sa zároveň uskutočnilo zasadnutie finančnej komisie, ktorá dostala informáciu o predbežných ponukách 6 bánk, z ktorých vytypovala tri najvýhodnejšie ponuky, pričom vyzvala starostu, aby vstúpil do rokovaní s týmito bankami (VÚB, ČSOB, SLSP) pre získanie konkrétnejších a výhodnejších ponúk. Mimochodom, na stretnutí s občanmi zaznelo obvinenie, že všetko už je dopredu dohodnuté, a že úver bude z Prima banky. Čitateľ nech sám posúdi opodstatnenosť tohto výroku.

Na stretnutí sme zhrnuli najdôležitejšie údaje o úvere a poukázali aj na možné riziká jeho splácania. Osobne som sa snažil zhrnúť tie najdôležitejšie fakty, o. i. že úver určite neprekročí 60 % z bežných príjmov, ako naznačoval vo svojom príspevku p. Čierny (účastníci stretnutia mi snáď prepáčia chybný údaj, keď som tvrdil, že úver dosiahne približne 19 % bežných príjmov, podľa konečných materiálov to je 21,37 %). Osobne som taktiež poukázal na najväčšie riziko splácania úveru, ktoré predstavuje súdny spor so spoločnosťou IN VEST s.r.o. V tomto prípade však miestny úrad, ako aj poslanci stáli pred dilemou, či v najbližších rokoch až do vynesenia rozsudku iba šetriť a neuskutočňovať žiadne investície, alebo ísť do istého rizika. Vzhľadom na havarijný stav školských zariadení bolo napokon uskutočnené rozhodnutie toto riziko podstúpiť.

Následne sa pred konaním zasadnutia miestneho zastupiteľstva uskutočnilo ešte jedno zasadnutie finančnej komisie, na ktorom sme dostali aktualizované informácie o úverových ponukách spomínaných troch bánk. Z týchto ponúk finančná komisia konsenzuálne vyberala takú, ktorú ako najvýhodnejšiu z ponúk odporučila zastupiteľstvu na schválenie. V každom prípade ponuky všetkých bánk boli porovnateľné (resp. vyrovnané) a líšili sa iba v detailoch.

S rozhodnutím finančnej komisie som oboznámil náš poslanecký klub SDKÚ-KDH-SaS, pričom som poslancov zároveň informoval o tom, na základe akých kritérií finančná komisia vybrala ponuku, ktorú odporučila na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Na tomto stretnutí poslaneckého klubu (nezúčastnili sa ho Mário Khandl, ktorý je však členom finančnej komisie a Lenka Antalová-Plavuchová) bolo aj ostatnými poslancami skonštatované, že z hľadiska jednotlivých úverov je úver navrhovaný finančnou komisiou akceptovateľný, t.j. aj ostatní poslanci nášho klubu sa stotožnili s kritériami, ktoré posudzovala finančná komisia. Predpokladám, že obdobné rokovania prebiehali aj v ostatných kluboch.

Na stretnutí klubu sme jasne skonštatovali, že je dôležité do uznesenia o prijatí úveru zapracovať čo najviac opatrení, ktoré umožnia kontrolovať výšku, ako i spôsob jeho čerpania (najvýznamnejšia výhrada zo stretnutia s občanmi). Z tohto dôvodu bolo dohodnuté so starostom, že do uznesenia bude zakomponovaná klauzula o tom, že v r. 2011 bude úver čerpaný len vo výške nákladov spojených s projektmi Plickova a Tbiliská po uskutočnení verejných obstarávaní a o ďalšom čerpaní úveru bude rozhodnuté pri rokovaní o rozpočte 2013. Ako druhú poistku sme priamo na zastupiteľstve prostredníctvom Michala Drotována navrhli zriadenie kontrolnej komisie. Veríme, že tieto nástroje budú pre efektívne čerpanie úveru dostatočné.

Ako už bolo konštatované vyššie, v zmysle zaslanej ponuky banky VÚB je možné úver predčasne splatiť bez sankcií (v prípade splatenia z vlastných zdrojov). Z úst viacerých odporcov úveru zaznelo, že Rača má výrazné rezervy v možnostiach znižovania svojich výdavkov a šetrenia. Pán Ščibrany sa vyjadril, že po preštudovaní rozpočtu vidí možné úspory vo výške cca. 150 – 300 tis. eur (5-10 % z bežných výdavkov po odpočítaní výdavkov na vzdelávanie). Vyzývam všetkých, aby návrhy možných úspor predložili miestnemu úradu, alebo priamo poslancom miestneho zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2013. Všetky zmysluplné návrhy radi podporíme, pričom ušetrené peniaze môžeme využiť na urýchlené predčasné splatenie úveru. Obávam sa však, že návrhy z materiálu „Račianska gorila“ typu zákazu používania vozidla na súkromné účely môžu slúžiť iba na politické účely, nie však na splácanie úveru.


Ing. Miloslav Jošt
poslanec a predseda finančnej komisie MZ

Novší príspevok
starší príspevok
(zobrazuje sa najstarší príspevok)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára