Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

a ako ho ktokoľvek z nás môže ovplyvniť.

Základom tvorby rozpočtu MČ na nasledujúci rok je návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu, ktorý schvaľujú poslanci obvykle v auguste - septembri predchádzajúceho roku. Samotná príprava a schvaľovanie prebieha vo viacerých krokoch:

1.
Predloženie požiadaviek a návrhov jednotlivých častí rozpočtu uvedenými subjektmi vo vecnom a hodnotovom vyjadrení na ekonomické oddelenie miestneho úradu (cca začiatok októbra).
2.
Prerokovanie požiadaviek so správcami jednotlivých kapitol rozpočtu, spracovanie predbežného návrhu rozpočtu a jeho prerokovanie na úrovni vedenia mestskej časti (cca koniec druhej dekády októbra).
3.
Predloženie cieľov a merateľných ukazovateľov v súlade s programovým členením rozpočtu mestskej časti v nadväznosti na výdavky rozpočtu na ekonomické oddelenie (cca začiatok tretej dekády októbra).
4.
Spracovanie programového rozpočtu a jeho prerokovanie na úrovni vedenia mestskej časti, spracovanie prvého návrhu rozpočtu na predloženie do odborných komisií (cca začiatok novembra).
5.
Prerokovanie návrhu rozpočtu v programovom a v hodnotovom vyjadrení na zasadnutí odborných komisií v období (cca prvá polovica novembra).
6.
Prerokovanie návrhu rozpočtu v programovom a v hodnotovom vyjadrení na zasadnutí Finančnej majetkovej a podnikateľskej, vypracovanie stanoviska komisie k rozpočtu (cca koniec druhej dekády novembra).
7.
Predloženie návrhu rozpočtu na vypracovanie stanoviska miestnemu kontrolórovi a zverejnenie rozpočtu spôsobom obvyklým (cca tretia dekáda novembra).
8.
Predloženie návrhu rozpočtu na schválenie miestnemu zastupiteľstvu (cca koniec prvej dekády decembra).

Väčšina práce prebieha na miestnom úrade. V prvom kroku predkladajú jednotlivé oddelenia miestneho úradu, príspevkové organizácie, poslanci atď. svoje návrhy, akú výšku rozpočtových prostriedkov pre nasledujúci rok na akú položku (aktivitu a pod.) požadujú.

Následne miestny úrad spracuje tieto podnety a vytvorí návrh rozpočtu. V novembri je návrh rozpočtu predložený odborným komisiám miestneho zastupiteľstva na prerokovanie (odborné komisie dávajú k návrhu pripomienky a odporúčanie, či má miestne zastupiteľstvo návrh schváliť. Samotné schvaľovanie rozpočtu je v kompetencii miestneho zastupiteľstva).

Práve v odborných komisiách sa s návrhom rozpočtu oboznamujú poslanci, obvykle je k rozpočtu aj spoločné sedenie so starostom, ktorý predstavuje jednotlivé priority rozpočtu. V komisiách je návrh rozpočtu prerokovaný, pričom komisie dávajú k návrhu svoje pripomienky. Aj v tomto štádiu je možné rozpočet dopĺňať o veci, na ktorésa zabudlo v októbrovom termíne, kedy sa zasielali prvé požiadavky.
Pri tvorbe rozpočtu 2012 najvýraznejšou témou pri prerokovaní návrhu rozpočtu bolo, aby sa doňho zakomponovali investičné priority, t.j. aby to nebol iba rozpočet udržiavací, ale aby sa zadefinovali aj investičné akcie (oprava škôl, škôlok, cyklomagistrála, oprava miestneho úradu), pričom zároveň sme trvali na vytvorení určitej hierarchie týchto investícií (t.j. ktoré investície budú mať prednosť pri nedostatku finančných prostriedkov).

Po prerokovaní návrhu rozpočtu v komisiách o návrhu rokuje Miestna rada, ktorá v zmysle rokovacieho poriadku pripravuje materiály do zastupiteľstva. Následne je návrh rozpočtu schvaľovaný na rokovaní miestneho zastupiteľstva, obvykle v decembri. Na rokovanie miestneho zastupiteľstva majú prístup aj občania, možnosť zasahovať do návrhu rozpočtu na samotnom rokovaní zastupiteľstva je však už obmedzená.

Schválený rozpočet sa mení aj počas roka, a to buď z kompetencie starostu (menej významné presuny), alebo na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Možnosti zasahovania občanov do tvorby rozpočtu sú v súčasnosti veľmi obmedzené. Občania do rozpočtu môžu zasahovať iba sprostredkovane, najjednoduchšie prostredníctvom volených zástupcov. Oficiálne sa o návrhu rozpočtu občania dozvedajú až 15 dní pred jeho schvaľovaním, kedy je návrh rozpočtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený (web, úradná tabuľa, ...).

Po skončení roka miestne zastupiteľstvo dostane na prerokovanie tzv. záverečný účet. V tomto dokumente sa poslanci dozvedajú, ako bol rozpočet v predchádzajúcom roku čerpaný, a či skončil v pluse alebo mínuse. V prípade rozpočtového prebytku poslanci schvaľujú jeho použitie, spravidla na tvorbu rezervného fondu, príp. použitie v ďalšom roku a pod.

Ing. Miloslav Jošt
poslanec a predseda finančnej komisie MZ


Odkazy
1 komentárov:

  1. They were often the kinds of land-based slot machines that you'd discover. They are often known as basic slots as there is a very fundamental level of gameplay concerned. PNX Bet Casino has 카지노 사이트 expanded its providing continuously since it first went stay in 2018.

    OdpovedaťOdstrániť